Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ΑΠΘ

 In Αναερόβια χώνευση, Ανακοινώσεις, Βιοαέριο, Μη κατηγοριοποιημένο, Πειράματα

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού ανήκει στον τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, και έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στις κτηνοτροφικές μονάδες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για την βελτιστοποίηση του ελέγχου και ρύθμισης του μικροπεριβάλλοντος.

Οι δραστηριότητες – υπηρεσίες που παρέχει το εργαστήριο στον τομέα του βιοαερίου περιλαμβάνουν τα παρακάτω κύρια αντικείμενα:

 • Παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια συναποικοδόμηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
 • Υπολογισμός του δυναμικού παραγωγής σε μεθάνιο διαφόρων υποστρωμάτων
 • Μελέτη και βελτιστοποίηση των μονάδων παραγωγής βιοαερίου κατά περίπτωση
 • Μοντελοποίηση του εκάστοτε προτεινόμενου συστήματος σε εργαστηριακή κλίμακα ώστε να διερευνηθούν πιθανά προβλήματα από την λειτουργία του και να επέλθει βελτιστοποίηση της παραγωγής του βιοαερίου

Οι δραστηριότητες – υπηρεσίες που παρέχει εργαστήριο στον τομέα των κτηνοτροφικών κατασκευών και θερμοκηπίων περιλαμβάνουν τα παρακάτω κύρια αντικείμενα:

 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός αγροτικών κτιρίων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στις αγροτικές κατασκευές- εφαρμογή εναλλακτικών ενεργειακών μεθόδων θέρμανσης και δροσισμού αγροτικών κτιρίων
 • Έλεγχος και ρύθμιση περιβάλλοντος κτηνοτροφικών κτιρίων με παράλληλη αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
 • Έλεγχος και ρύθμιση περιβάλλοντος θερμοκηπίων με παράλληλη αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας

Έργα που έχει υλοποιήσει/υλοποιεί το εργαστήριο στον τομέα του βιοαερίου (τελευταία 5ετία):

 • 2021-2024. Χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 181.910,00€. Έξυπνο σύστημα τροφοδοσίας μονάδων βιοαερίου. «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
 • 2020-2023. Total Budget- EU Contribution: 1,918,328.50 €, χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 110,056.25 €. Upscaling and Market Introduction of Simultaneous Biogas Upgrading and Bio-Succinic Acid Production. HORIZON2020-H2020-EIC-FTI-2018-2020.
 • 2018-2022. Συνολικός Προϋπολογισμός: 991,373.31€, χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 343,340.00€. Καινοτόμες τεχνολογίες για την εξάλειψη της τοξικότητας της αμμωνίας στην αναερόβια ζύμωση με σκοπό την αύξηση της παραγωγής μεθανίου. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Παρέμβαση ΙΙ, Α κύκλος).
 • 2020-2023. Χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 25,000.00€ με το ΦΠΑ. Αξιοποίηση προϊόντων πυρόλυσης του στερεού χωνεμένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Παρέμβαση Ι, Β κύκλος). Το εργαστήριο συμμετείχε ως υπεργολάβος.
 • 2020-2023. Χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 50,000.00€ με το ΦΠΑ. Πολυλειτουργικά πρόσθετα βελτιστοποίησης απόδοσης των μονάδων παραγωγής βιοαερίου και των ιδιοτήτων του τελικού χωνεμένου υπολείμματος. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Παρέμβαση Ι, Β κύκλος). Το εργαστήριο συμμετείχε ως υπεργολάβος.
 • 2020-2023. Χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 12,000.00€ με το ΦΠΑ. Ανάπτυξη και Ενσωμάτωση Συστήματος Εξυγίανσης των Μονάδων Αναερόβιας Χώνευσης Αποβλήτων με χρήση Φωτοκαταλυτικων Μεμβρανών. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Παρέμβαση Ι, Β κύκλος). Το εργαστήριο συμμετείχε ως υπεργολάβος.
 • 2017. Χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 5,000.00€. Διερεύνηση προβλήματος υψηλών συγκεντρώσεων υδρόθειου στο βιοαέριο σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια ζύμωση αγροκτηνοτροφικών προϊόντων. Το εργαστήριο συμμετείχε ως υπεργολάβος.

Έργα που έχει υλοποιήσει/υλοποιεί το εργαστήριο στον τομέα των κτηνοτροφικών κατασκευών και θερμοκηπίων (τελευταία 5ετία)2022-2025.

a. Χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 138.813,59€. Χρήση καινοτόμων τεχνικών και αξιοποίηση των φυσικών πόρων (γεωθερμία) για την βιώσιμη ανάπτυξη θερμοκηπίων. ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012 – 2016

b. 2019-2023. Total Budget- EU Contribution: 6,994,405.00€, χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 107,138.89€. RESILIENT FARMING BY MANAGEMENT ADAPTIVE MICROCLIMATE. HORIZON2020- H2020-SFS-2018-2.

c. 2018-2023. Συνολικός Προϋπολογισμός: 714,457.82€, χρηματοδότηση έρευνας για το Εργαστήριο Γεωργικών κατασκευών και Εξοπλισμού: 179,567.98€. Καινοτόμο σύστημα θερμοκηπίου για συνδυασμένη αγροτική χρήση και παραγωγή νερού άρδευσης. Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ
2014 – 2020 (Παρέμβαση ΙΙ, Α κύκλος).

Δημοσιεύσεις του εργαστηρίου στον τομέα του βιοαερίου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (τελευταία 3ετία)

 • Lithourgidis, A.A., Kotsopoulos, T.A., Kalamaras, S.D., Skiadas, I.V., Kuglarz, M., Vigato, F., Alvarado-Morales, M., Angelidaki, I. Bio-succinic acid production, up to pilot scale, by fermentation of industrial candy waste with Actinobacillus succinogenes 130Z and its downstream purification process (2023) Journal of Environmental Chemical Engineering, 11 (5), art. no. 110920.
 • Gaspari, M., Treu, L., Centurion, V.B., Kotsopoulos, T.Α., Campanaro, S., Kougias, P.G. Impacts of long chain fatty acids injection on biogas reactors performance stability and microbial community structure and function (2023) Journal of Cleaner Production, 418, art. no. 138048.
 • Kalamaras, S.D., Christou, M.L., Tzenos, C.A., Vasileiadis, S., Karpouzas, D.G., Kotsopoulos, T.A. Investigation of the Critical Biomass of Acclimated Microbial Communities to High Ammonia Concentrations for a Successful Bioaugmentation of Biogas Anaerobic Reactors with Ammonia Inhibition(2023) Microorganisms, 11 (7), art. no. 1710.
 • Tzenos, C.A., Kalamaras, S.D., Economou, E.-A., Romanos, G.E., Veziri, C.M., Mitsopoulos, A., Menexes, G.C., Sfetsas, T., Kotsopoulos, T.A. The Multifunctional Effect of Porous Additives on the Alleviation of Ammonia and Sulfate Co-Inhibition in Anaerobic Digestion (2023) Sustainability (Switzerland), 15 (13), art. no. 9994.
 • Lemonidis, I., Banti, D.C., Tzenos, C.A., Kalamaras, S.D., Kotsopoulos, T.A., Samaras, P. Energy Valorization of Fine Screenings from a Municipal Wastewater Treatment Plant (2022) Energies, 15 (21), art. no. 8236.
 • Sfetsas, T., Patsatzis, S., Chioti, A., Kopteropoulos, A., Dimitropoulou, G., Tsioni, V., Kotsopoulos, T. A review of advances in valorization and post-treatment of anaerobic digestion liquid fraction effluent(2022) Waste Management and Research, 40 (8), pp. 1093-1109.
 • Perruchon, C., Katsivelou, E., Karas, P.A., Vassilakis, S., Lithourgidis, A.A., Kotsopoulos, T.A., Sotiraki, S., Vasileiadis, S., Karpouzas, D.G. Following the route of veterinary antibiotics tiamulin and tilmicosin from livestock farms to agricultural soils (2022) Journal of Hazardous Materials, 429, art. no. 128293.
 • Kalamaras, S.D., Vitoulis, G., Christou, M.L., Sfetsas, T., Tziakas, S., Fragos, V., Samaras, P., Kotsopoulos, T.A. The effect of ammonia toxicity on methane production of a full-scale biogas plant—an estimation method (2021) Energies, 14 (16), art. no. 5031.
 • Christou, M.L., Vasileiadis, S., Karpouzas, D.G., Angelidaki, I., Kotsopoulos, T.A.*, 2021. Effects of organic loading rate and hydraulic retention time on bioaugmentation performance to tackle ammonia inhibition in anaerobic digestion. Bioresource Technology, 334, art. no. 125246.
 • Tsiakiri, E.P., Mpougali, A., Lemonidis, I., Tzenos, C.A., Kalamaras, S.D., Kotsopoulos, T.A., Samaras, P., 2021. Estimation of energy recovery potential from primary residues of four municipal wastewater treatment plants. Sustainability (Switzerland), 13 (13), art. no. 7198.
 • Christou, M.L., Vasileiadis, S., Kalamaras, S.D., Karpouzas, D.G., Angelidaki, I., Kotsopoulos, T.A.*, 2021. Ammonia-induced inhibition of manure-based continuous biomethanation process under different organic loading rates and associated microbial community dynamics. Bioresource Technology, 320, art. no. 124323.
 • Kalamaras, S.D., Vasileiadis, S., Karas, P., Angelidaki, I., Kotsopoulos, T.A.*, 2020. Microbial adaptation to high ammonia concentrations during anaerobic digestion of manure-based feedstock: biomethanation and 16S rRNA gene sequencing. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 95 (7), pp. 1970-1979.

Δημοσιεύσεις του εργαστηρίου στον τομέα των κτηνοτροφικών κατασκευών και θερμοκηπίων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (τελευταία 3ετία)

 • Laskos, V.N., Kotsopoulos, T., Karpouzos, D., Fragos, V.P. Numerical Investigation of the Three-Dimensional Flow around a Surface-Mounted Rib and the Onset of Unsteadiness (2023) Mathematics, 11 (12), art. no. 2601.
 • Lithourgidis, A.A., Firfiris, V.K., Kalamaras, S.D., Tzenos, C.A., Brozos, C.N., Kotsopoulos, T.A. Energy Conservation in a Livestock Building Combined with a Renewable Energy Heating System towards CO2 Emission Reduction: The Case Study of a Sheep Barn in North Greece (2023) Energies, 16 (3), art. no. 1087,.
 • Firfiris, V.K., Kaffe, Z.D., Kalamaras, S.D., Lithourgidis, A.A., Martzopoulou, A.G., Kotsopoulos, T.A. A Prototype Passive Solar Drying System: Exploitation of the Solar Chimney Effect for the Drying of Potato and Banana (2022) Applied Sciences (Switzerland), 12 (22), art. no. 11784 .
 • Firfiris, V.K., Kalamaras, S.D., Martzopoulou, A.G., Fragos, V.P., Kotsopoulos, T.A. Improvement of the Performance of an Earth to Air Heat Exchanger for Greenhouse Cooling by the Incorporation of Water Finned Tubes—A Theoretical Approach (2022) AgriEngineering, 4 (1), pp. 190-206.
 • Partheniotis, G., Kalamaras, S.D., Martzopoulou, A.G., Firfiris, V.K., Fragos, V.P. Turbulence Models Studying the Airflow around a Greenhouse Based in a Wind Tunnel and Under Different Conditions (2022) AgriEngineering, 4 (1), pp. 216-230.
 • Firfiris, V.K., Fragos, V.P., Kotsopoulos, T.A., Nikita-Martzopoulou, C. Energy and environmental analysis of an innovative greenhouse structure towards frost prevention and heating needs conservation (2020) Sustainable Energy Technologies and Assessments, 40, art. no. 100750 .
 • Martzopoulou, A., Firfiris, V., Kotsopoulos, T. Application of urban passive cooling systems and design techniques in livestock buildings (2020) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 410 (1), art. no. 012029.
 • Firfiris, V.K., Martzopoulou, A.G., Kotsopoulos, T.A. Passive cooling systems in livestock buildings towards energy saving: A critical review (2019) Energy and Buildings, 202, art. no. 109368.
 • Denizopoulou, A., Karnoutsos, P., Martzopoulou, A., Giantsis, I., Andreopoulou, Z., Kotsopoulos, T., Fragos, V., Nikita-Martzopoulou, C. Monitoring pollution level and microclimate conditions in a naturally ventilated livestock building using open-source device (2019) Journal of Environmental Protection and Ecology, 20 (1), pp. 1-11.

Η ομάδα του εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού

Ο Θωμάς Κωτσόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Διευθυντής του Εργ. Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού. Είναι πτυχιούχος γεωπόνος και διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη γεωργική μηχανική με έμφαση στην παραγωγή βιοαερίου. Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ) του ΑΠΘ ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ). Έχει αξιολογήσει πλήθος ερευνητικών προτάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός κριτής σε διδακτορικές διατριβές στη Δανία και στην Αυστραλία. Έχει λάβει Ευρωπαϊκή και Εθνική ανταγωνιστική χρηματοδότηση για την ερευνητική του δραστηριότητα και είναι/ήταν επιστημονικά υπεύθυνος σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θερμοκήπια, στις κτηνοτροφικές κατασκευές, στη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων και στην παραγωγή του βιοαερίου, για τα οποία έχει λάβει σχετική χρηματοδότηση.

Ο Σωτήριος Καλαμάρας είναι Π.Ε. Γεωπόνος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο βιοαέριο. Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών διπλωμάτων γεωπονίας. Έχει πλούσια ερευνητική εμπειρία στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων με πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Απέκτησε σφαιρική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς εργάστηκε σε εταιρεία μελετών και σχεδιασμού μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου. Επίσης συμμετείχε σε πληθώρα διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων με αντικέιμενο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοαερίου.

Ο Βασίλειος Φιρφιρής είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γεωργική Μηχανική από το τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ με ειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ΑΠΕ σε αγροτικές εφαρμογές. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στο κομμάτι του σχεδιασμού συστημάτων ενέργειας σε αγροτικές εφαρμογές, όπως θερμοκήπια, κτηνοτροφικά κτίρια, θάλαμοι ψύξης, εφαρμογές ξήρασνης κτλ όπου έχει και πλήθος δημοσιεύσεων. Εκτός του τεχνικού σχεδιασμού των συστημάτων ασχολείται και με την περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγη των παραπάνω εφαρμογών.

Ο Χρήστος Τζένος είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη γεωργική μηχανική με έμφαση στην επίδραση υδραυλικών και μικροβιολογικών παραμέτρων, όπως η τοξικότητα της αμμωνίας, ο υδραυλικός χρόνος συγκράτησης και ο ρυθμός οργανικής φόρτισης, στην παραγωγή βιομεθανίου. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με αντικείμενο έρευνας την επίδραση ανόργανων προσθέτων και βιοφορέων στην αναερόβια αποικοδόμηση. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση κτηνοτροφικών, αγροτικών και αστικών αποβλήτων και την παραγωγή βιοαερίου.

Ο Αντώνιος Λιθουργίδης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, με κατεύθυνση ειδίκευσης στο Τμήμα Υδραυλικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος. Επί του παρόντος, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και ο ερευνητικός του τομέας είναι η παραγωγή βιοαερίου από τα κτηνοτροφικά απόβλητα και η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των κτηνοτροφικών κτιρίων. Μελετά την επίτευξη βιοκλιματικού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας για την ανάπτυξη μιας «πράσινης» κτηνοτροφικής παραγωγής μειωμένων εισροών, με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα, από τη βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας από τα ζωικά απόβλητα (βιοαέριο), καθώς και τη συνδυασμένη χρήση άλλων εναλλακτικών λύσεων. Έχει αποκτήσει ερευνητική εμπειρία και απασχολείται σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά προγράμματα με αντικείμενο το βιοαέριο. Επιπλέον, εργάστηκε στο εξωτερικό (πανεπιστήμιο DTU – Δανία) στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο με παράλληλη παραγωγή βιο-ηλεκτρικού οξέος σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα για τη μετέπειτα εφαρμογή σε βιομηχανική μονάδα στην Βαλένθια (Ισπανία).

Η Αθηνά Τσιτσιμπίκου είναι απόφοιτη του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στον τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών τής απένειμε Αριστείο κατά την αποφοίτησή της από την προαναφέρουσα σχολή λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας που έλαβε στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών έλαβε ειδίκευση στην παραγωγή βιοαερίου από αγροτο-βιομηχανικά απόβλητα. Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι υποψήφια διδακτόρισσα του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Αντικείμενο της έρευνάς της αποτελεί η βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοαερίου μέσω της χρήσης μαθηματικών μοντέλων και τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει ερευνητική εμπειρία η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της σε εθνικά και διεθνή προγράμματα με αντικείμενο έρευνας την παραγωγή βιοαερίου. Η ανάπτυξη τεχνικών, προβλεπτικών μοντέλων και συστημάτων ελέγχου της αναερόβιας αποικοδόμησης σε αντιδραστήρες πλήρους κλίμακας – μονάδες βιοαερίου – συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα.

Ο Μπούσιος Θεόδωρος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI Design) του πανεπιστημίου του Bournemouth U.K. Είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας υπηρετήσει σε διάφορα σχολεία καθώς και στο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) του νομού Κυκλάδων. Παράλληλα είναι ειδικός στο e-learning έχοντας υλοποιήσει δεκάδες επιμορφώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί με απόσπαση στο εργαστήριο γεωργικών κατασκευών του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ συνεισφέροντας στην έρευνα με τις γνώσεις του στα αντικείμενα των data science, machine learning, IOT, ανάπτυξη εφαρμογών web με Python και του περιβάλλοντος Matlab.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο