Πρόοδος εργασιών της ομάδας μας

 In Αναερόβια χώνευση, Ανακοινώσεις, Βιοαέριο

Ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων, της αρχιτεκτονικής του συστήματος και του τροποποιημένου μοντέλου αναερόβιας χώνευσης οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της υποδομής για την ανάπτυξη του συστήματος της έξυπνης τροφοδοσίας των μονάδων βιοαερίου.

Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισμού του Α.Π.Θ., η ομάδα της Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. σε άμεση επαφή με τον υπεργολάβο του έργου εργαστήριο της Qlab και την Καθηγήτρια του DTU κ. Αγγελιδάκη, προχωρούν συνεργατικά στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού του απαιτούμενου συστήματος αυτοματισμού και του πιλότου, ενώ η διαδικασία ανάπτυξης του νευρωνικού δικτύου βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε επόμενο στάδιο θα τεθεί σε λειτουργία η πιλοτική μονάδα.

Πρόοδος εργασιών της ομάδας μας

Αναλυτικά:

  • Ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων που αφορούν στη διαθεσιμότητα των υποστρωμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έγιναν αναλύσεις φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και αναλύσεις δυναμικού παραγωγής μεθανίου.
  • Πραγματοποιήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός του συστήματος: οι λειτουργικές οντότητες που θα το απαρτίζουν (software), τα διάφορα μέρη από τα οποία θα αποτελείται (hardware), το σχέδιο επικοινωνίας τους, τα δεδομένα και σήματα που θα λαμβάνει. Ακόμη, αναλύθηκε ο τρόπος λειτουργίας του καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασής του με τον εκάστοτε χρήστη.
  • Η τροποποίηση του μοντέλου αναερόβιας χώνευσης ολοκληρώθηκε και το μοντέλο προσαρμόστηκε στις Ελληνικές συνθήκες. Το τροποποιημένο μοντέλο ελέγχθηκε με τα δεδομένα τροφοδοσίας και παραγωγής βιοαερίου της μονάδας «Βιοαέριο Λαγκαδά» και, έπειτα, επαληθεύτηκε η εγκυρότητά του. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η παραγωγή πληθώρας δεδομένων που θα εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη του νευρωνικού δικτύου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο